ĐO ĐẠC MÔI TRƯỜNG GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM

Thực hiện lấy mẫu quan trắc môi trường trong giai đoạn vận hành thử nghiệm các công trình Bảo vệ môi trường của dự án/cơ sở thực hiện theo Giấy phép môi trường đã được cấp.


Hình ảnh


File tải