Thu gom, vận chuyển và xử lý

Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn, phế phẩm công nghiệp, thu mua phế liệu công nghiệp các loại...


Hình ảnh


File tải