QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

11 Tháng 04 Quan trắc và phân tích môi trường

Đo đạc, lấy mẫu quan trắc môi trường định kỳ Đo đạc, đánh giá môi trường lao động Phân tích nước uống, sinh hoạt, nước mặt, nước thải, nước ngầm,...