Quan trắc và phân tích môi trường

  • Đo đạc, lấy mẫu quan trắc môi trường định kỳ
  • Đo đạc, đánh giá môi trường lao động
  • Phân tích nước uống, sinh hoạt, nước mặt, nước thải, nước ngầm,...

Hình ảnh


File tải