Tư vấn môi trường, lập hồ sơ -thủ tục môi trường

  • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
  • Lập Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường
  • Lập hồ sơ Đăng ký môi trường
  • Thực hiện hồ sơ Vận hành thử nghiệm sau khi được cấp Giấy phép môi trường
  • Hồ sơ vệ sinh môi trường lao động,
  • Quan trắc môi trường lao động và lập báo cáo quan trắc môi trường lao động định kỳ
  • Quan trắc môi trường định kỳ và Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ

Hình ảnh


File tải